Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Koper die Consument is, gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met Koopjes Voor Jou B.V.

 3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

 4. Koper: degene met wie een Overeenkomst op afstand wordt gesloten, al dan niet zijnde een Consument;

 5. Koopjes Voor Jou B.V.: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt;

 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij via de website van Koopjes Voor Jou B.V of een ander door  Koopjes Voor Jou B.V georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 7. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Koopjes Voor Jou B.V

Artikel 2 – Identiteit van Koopjes Voor Jou B.V.

Handelsnaam: Koopjes Voor Jou B.V.

KVK-nummer: 75802856

BTW-nummer: NL860401492B01

E-Mail: info@diamondsforyou.eu

 

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Koopjes Voor Jou B.V., bestellingen van een Koper bij Koopjes Voor Jou B.V. en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand met een Koper (daaronder ook te verstaan: aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten). De toepasselijkheid van eventuele algemene of (inkoop)voorwaarden van wederpartijen van Koopjes Voor Jou B.V. wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten met een Consument, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld of langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat de Consument deze op een eenvoudige manier kan opslaan op zijn computer of een andere duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Ieder aanbod heeft een beperkte geldigheidsduur, namelijk ofwel de duur waarop het aanbod op de website van Koopjes Voor Jou B.V. wordt gedaan, dan wel tot het moment dat de betreffende producten niet langer voorradig zijn (“op is op”). Indien het aanbod onder specifieke voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod is vrijblijvend. Koopjes Voor Jou B.V. is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Indien een overeenkomst tot stand is gekomen met Koopjes Voor Jou B.V. zal deze de overeenkomst per e-mail bevestigen.

 3. Levertijden op de website van Koopjes Voor Jou B.V. zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Koopjes Voor Jou B.V. is niet gehouden aan een aanbod indien de Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

 5. Alle afbeeldingen en specificaties en overige gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen bij onjuistheid en/of afwijkingen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst (tenzij het om zodanig wezenlijke afwijkingen van de essentiële productkenmerken gaat dat feitelijk sprake is van een ander product dan wat de Koper bestelde).

 6. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, tenzij aangegeven dat het een voorbeeld betreft welke geen relatie heeft met het werkelijk aangeboden product. Koopjes Voor Jou B.V. kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 Artikel 5 – De prijs

 1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief kosten van verzending.

 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Koopjes Voor Jou B.V. niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Koopjes Voor Jou B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 Artikel 6 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Koopjes Voor Jou B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Koopjes Voor Jou B.V. is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Koopjes Voor Jou B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal Koopjes Voor Jou B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. Koopjes Voor Jou B.V. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Koopjes Voor Jou B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Koopjes Voor Jou B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Koopjes Voor Jou B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Koopjes Voor Jou B.V. zijn verstrekt, heeft Koopjes Voor Jou B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

 6. Koopjes Voor Jou B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Koopjes Voor Jou B.V. is uitgegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Koopjes Voor Jou B.V. bekend was.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Koper die Consument is, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan Koopjes Voor Jou B.V. bekendgemaakte vertegenwoordiger.

 2. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. 

 3. Om in aanmerking te komen voor teruggave van het aankoopbedrag of omruiling moet het teruggestuurde product:

  1. In originele staat zijn, inclusief alle geleverde toebehoren;

  2. Voorzien van labels en etiketten;

  3. Bij ontvangst beschadiging is aangegeven;

  4. Geen gebruikssporen bevatten.

 4. Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Koopjes Voor Jou B.V.. Het kenbaar maken dient de Consument te doen middels een e-mail gericht aan info@diamondsforyou.eu. Hierin dient vermeld te worden

  1. Het e-mailadres van de Koper

  2. Het ordernummer van de bestelling

  3. De reden van retour

 5. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen conform de door Koopjes Voor Jou B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 6. Indien de Koper na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht resp. het product niet aan Koopjes Voor Jou B.V. heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Koopjes Voor Jou B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Koopjes Voor Jou B.V. dan wel de Leverancier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Consument is gebruikt.

 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 

Artikel 9 – Uitsluiting Herroepingsrecht

De volgende producten zijn uitgesloten van het Herroepingsrecht:

 1. producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 2. producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 3. producten die snel kunnen bederven of verouderen;

 4. producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Koopjes Voor Jou B.V. geen invloed heeft;

 5. verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 6. producten die zijn vervaardigd op verzoek van Koper, conform specificaties van Koper;

Artikel 10- Conformiteit en Garantie

 1. Koopjes Voor Jou B.V. staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 2. Een door Koopjes Voor Jou B.V. of fabrikant verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover Koopjes Voor Jou B.V. kan doen gelden.

 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Koopjes Voor Jou B.V. schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 4. De garantietermijn van Koopjes Voor Jou B.V. komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Koopjes Voor Jou B.V. is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor enige individuele toepassing door de Consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 5. Bij een beroep op garantie zal Koopjes Voor Jou B.V., naar eigen keuze, zorgen voor vervanging of herstel. In geval van vervanging, verbindt Koper zich de vervangen zaak aan Koopjes Voor Jou B.V. te retourneren.

 6. De garantie geldt niet indien:

  1. De Consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Koopjes Voor Jou B.V. en/of op de verpakking behandeld zijn;

  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Koopjes Voor Jou B.V. zal bestellingen van producten afhandelen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

 2. Als plaats van levering geldt het verzendadres dat de Koper aan Koopjes Voor Jou B.V. kenbaar heeft gemaakt.

 3. Koopjes Voor Jou B.V. zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Alle levertermijnen zijn echter indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Koper nimmer rechten ontlenen. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper die Consument is, heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden ten aanzien van de niet of niet binnen redelijke termijn leverbare producten. Koopjes Voor Jou B.V. is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Koopjes Voor Jou B.V. is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. Overschrijding van een levertermijn geeft de Koper geen recht op schadevergoeding.

 4. In geval van ontbinding conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel zal Koopjes Voor Jou B.V. het bedrag dat de Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Koopjes Voor Jou B.V. zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Koopjes Voor Jou B.V..

 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Koopjes Voor Jou B.V. tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan Koopjes Voor Jou B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief/factuur geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 12 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan direct na het plaatsen van de bestelling (c.q. het aangaan van de overeenkomst).

 2. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Koopjes Voor Jou B.V. te melden.

 3. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Koopjes Voor Jou B.V. is gewezen op de te late betaling en Koopjes Voor Jou B.V. de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Koopjes Voor Jou B.V. gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Koopjes Voor Jou B.V. kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 13 – Bepalingen inzake website en producten

 1. Koopjes Voor Jou B.V. is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van haar website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

 2. Koopjes Voor Jou B.V. staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van door/namens Koopjes Voor Jou B.V. verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

 3. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Koopjes Voor Jou B.V. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Koopjes Voor Jou B.V. binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

 4. Koopjes Voor Jou B.V. wijst uitdrukkelijk -voor zover wettelijk toegestaan- alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Kopers en derden die door onzorgvuldig, onjuist of onnodig gebruik van de producten (lichamelijke) schade hebben opgelopen. De producten dienen enkel en alleen conform de gebruiksinstructies gebruikt te worden. 

 5. Enig advies dat over het gebruik van de producten wordt gegeven door Koopjes Voor Jou B.V. is slechts algemeen en vrijblijvend van aard. Elke Koper dient zelf op eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of het product voor hem geschikt is. Bij twijfel dient contact opgenomen te worden met de (huis)arts van Koper voor een beoordeling voor het gebruik in het specifieke geval.

 6. De hobbyproducten inclusief bijbehorende materialen en accessoires dienen buiten bereik van jonge kinderen gehouden te worden. 

Artikel 14 – Overmacht

 1. Koopjes Voor Jou B.V. is niet aansprakelijk jegens Koper wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: (i) overmacht van toeleveranciers van Koopjes Voor Jou B.V., (ii) overheidsmaatregelen, (iii) elektriciteitsstoring, (iv) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatie faciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (v) natuurrampen, (vi) oorlog en terroristische aanslagen, (vii) algemene vervoersproblemen, (viii) werkstakingen in het bedrijf van Koopjes Voor Jou B.V. en (ix) overige situaties die buiten invloedssfeer van Koopjes Voor Jou B.V. vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

 2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 3. Voor zoveel Koopjes Voor Jou B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Koopjes Voor Jou B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 15 – Klachten

 1. Bij klachten dient een Koper zich allereerst te wenden tot Koopjes Voor Jou B.V.. Een klacht schort de verplichtingen van Koopjes Voor Jou B.V. niet op, tenzij Koopjes Voor Jou B.V. schriftelijk anders aangeeft.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Koopjes Voor Jou B.V., nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd.

 3. Bij Koopjes Voor Jou B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Koopjes Voor Jou B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. De Koper dient Koopjes Voor Jou B.V. in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Koopjes Voor Jou B.V., zal Koopjes Voor Jou B.V. naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 6. Een consument kan zich voor klachten ook wenden tot een geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Artikel 16 – Geschillen

 

 1. Op overeenkomsten tussen Koopjes Voor Jou B.V. en de Koper waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de Koper woonachtig is in het buitenland. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Koopjes Voor Jou B.V. en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing

Veilig betalen

IDEAL / Bancontact / PayPal / MasterCard / Visa / KBC / Sofort

Gratis verzending

Voor orders vanaf € 20,-

Eenvoudig retourneren

30 dagen na aankoop

© Diamonds for You 2021
Onderdeel van Koopjes Voor Jou B.V.
KVK: 75802856